Verkoopsvoorwaarden
Ondernemingsgegevens

Dienstencentrum 't Weyerke
Deel van: Stijn vzw, Breugelweg 200, 3960 Pelt
feesten@wey.stijn.be
Telefoonnummer: 011 359570
BTW-nummer: 0439.452.461
RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, Afdeling Hasselt


Artikel 1: Algemene bepalingen

De website van dienstencentrum 't Weyerke, deel van Stijn vzw, een vzw met maatschappelijke zetel te Breugelweg 200, 3960 Pelt, BTW BE 0439.452.461, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, Afdeling Hasselt, biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen in het kader van de verschillende steunacties.
 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van de website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de website van 't Weyerke moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door 't Weyerke aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat het online aanbod op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden 't Weyerke niet. 't Weyerke is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. 't Weyerke is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over producten, beschikbaarheid, afhaalmoment of uiterlijke inschrijvingsdatum, verzoeken wij de Klant om contact op te nemen met onze 't Weyerke per e-mail of telefoon.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door 't Weyerke. 't Weyerke kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

Bestelling
Een overeenkomst komt geldig tot stand en is bindend bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Akkoord en betalen”.

Betaling
Men kan online betalen via Bankcontact, Belfius, iDeal, ING, KBC, Mastercard, Maestro en Visa.
Gebruikt men een andere bank buiten Belfius, ING of KBC … dan heeft men nog altijd Bancontact ter beschikking.

Uitvoering
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt volgens de gecommuniceerde data.

't Weyerke is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Na het bevestigen van de bestelling wordt deze verwerkt. U krijgt op werkdagen (maandag tot vrijdag met uitzondering van feestdagen) binnen de 24u een bevestiging van uw bestelling per e-mail. De bestelling is pas definitief na deze bevestiging.

Afhankelijk van de steunactie waarover het gaat, zal de uitvoering bestaan uit het kunnen deelnemen aan een eetdag dan wel het kunnen afhalen van het betreffende product op de gecommuniceerde datum.

Indien er een probleem is met een bestelling of een inschrijving, zal telefonisch of via e-mail contact opgenomen worden met de Klant.

De producten die via de website worden besteld, kunnen afgehaald worden op de daarvoor voorziene datum in Dienstencentrum 't Weyerke, Domherenstraat 3, 3550 Heusden-Zolder. Indien de Klant niet in de mogelijkheid is om het product op de vooraf gecommuniceerde datum af te halen, kan hij op zij op weekdagen tussen 8u en 17u terecht aan de receptie van 't Weyerke, Domherenstraat 3, 3550 Heusden-Zolder. Deze optie is gratis.

Bestellingen vanaf 250€ kunnen geleverd worden in Heusden-Zolder of Beringen. Deze optie is gratis.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Dienstencentrum 't Weyerke.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door 't Weyerke was geboden.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij afhaling, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Dienstencentrum 't Weyerke.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.
   
   
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Dienstencentrum 't Weyerke.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Dienstencentrum 't Weyerke te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Dienstencentrum 't Weyerke.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Dienstencentrum 't Weyerke, Domherenstraat 3, 3550 Heusden-Zolder, e-mailadres: feesten@wey.stijn.be, via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk per post of per e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Dienstencentrum 't Weyerke heeft meegedeeld, fysiek overhandigen aan Dienstencentrum 't Weyerke, Domherentraat 3, 3550 Heusden-Zolder. De Klant is op tijd als hij de goederen fysiek overhandigt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken, of indien deze binnen de 14 kalenderdagen teruggezonden wordt.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Dienstencentrum 't Weyerke zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Dienstencentrum 't Weyerke alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Dienstencentrum 't Weyerke op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Dienstencentrum 't Weyerke wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Dienstencentrum 't Weyerke betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd;
  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Dienstencentrum 't Weyerke geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de aflevering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de aflevering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de aflevering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
  • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
  • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Atelier Idee zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.


Artikel 9: Klachten

Dienstencentrum 't Weyerke is bereikbaar op het telefoonnummer +32 11 53 95 70, via e-mail op feesten@wey.stijn.be of per post op het volgend adres: Domherenstraat 3, 3550 Heusden-Zolder. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Dienstencentrum 't Weyerke beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Dienstencentrum 't Weyerke zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Dienstencentrum 't Weyerke, deel van Stijn vzw, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Dienstencentrum 't Weyerke, Domherenstraat 3, 3550 Heusden-Zolder, feesten@wey.stijn.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Dienstencentrum 't Weyerke, Domherenstraat 3, 3550 Heusden-Zolder, feesten@wey.stijn.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Dienstencentrum 't Weyerke houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op feesten@wey.stijn.be.


Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Dienstencentrum 't Weyerke, om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Dienstencentrum 't Weyerke. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
Laatst bijgewerkt : 31 januari 2022