Wey doen het zo
1. Inleiding

Actief zijn in de zorg wil zeggen dat je werkt met kwetsbare mensen. Deze kwetsbaarheid zorgt voor afhankelijkheid en een onevenwicht in de relatie. Hierdoor dragen we de grote verantwoordelijkheid om ons voortdurend de vraag te stellen wat 'het goede' is om te doen. In deze zoektocht laten we ons leiden door ons 'moreel kompas'. Iedereen heeft er zo één ook al is niet iedereen zich hiervan bewust. Een persoonlijk moreel kompas wordt gevormd door onze opvoeding, ervaringen, opleiding, persoonlijkheid,… Om te komen tot een gezamenlijk moreel kompas is het belangrijk om bewust stil te staan bij de waarden die ons verbinden op de werkvloer en bij uitbreiding in de hele organisatie.

2. Missie

Werken in 't Weyerke doen we niet zomaar. Ons gemeenschappelijk doel is om bij te dragen tot een optimale levenskwaliteit voor elke zorggebruiker.

Dit doen we door zorg en ondersteuning op maat te bieden.

Binnen 't Weyerke is er een grote verscheidenheid aan ondersteuningsvormen en zorggebruikers. In het streven naar een optimale levenskwaliteit voor ieder van hen zet iedereen zijn expertise in. De medewerkers, de zorgondersteuners, de organisatieondersteuners en de vrijwilligers laten zich hierbij leiden door een aantal kernwaarden die richting geven.

3. Kernwaarden

We maken een onderscheid tussen kernwaarden gericht op zorggebruikers en kernwaarden gericht op medewerkers. Ze bevatten een aantal onderliggende waarden en vormen samen het moreel kompas van 't Weyerke.

Het nastreven van deze idealen is een bewuste keuze. Dat wil echter niet zeggen dat we ze altijd kunnen bereiken. In de zorg worden we dagelijks geconfronteerd met complexe situaties waarin verschillende waarden niet verenigbaar zijn. Een moreel kompas helpt op zo'n moment om samen een afweging te maken en te komen tot het meest geschikte antwoord. Vergelijk het met de horizon: hoe hard je ook loopt, je zal hem nooit bereiken. Maar de richting is duidelijk en de weg is belangrijker dan de bestemming.

3.1 Zorggebruikersgerichte waarden

Essentiële ingrediënten voor een optimale levenskwaliteit zijn gelijkwaardigheid, verbondenheid, basisveiligheid en zelfregie. Gezien de grote kwetsbaarheid van de zorggebruikers zetten we hier extra op in.     

In 't Weyerke gaan we uit van gelijkwaardigheid. Medewerkers en zorggebruikers zijn in de eerste plaats medemensen die allemaal evenveel recht hebben op waardigheid, rechtvaardigheid en respect voor hun 'zijn', los van de rol die ze vervullen.

Zo kan er verbondenheid ontstaan die zich vertaalt in een warme, huiselijke sfeer met fijne, waardevolle contacten tussen zorggebruikers en medewerkers, onder mekaar en op alle niveaus. Vanuit deze geborgenheid werken we actief aan vertrouwen als basis voor het samen op weg gaan. We streven ook naar verbondenheid met de omgeving en de samenleving door te gaan voor inclusie: we zorgen voor kansen tot participatie op basis van interesses en mogelijkheden.

Omwille van de kwetsbaarheid van de zorggebruikers verliezen we de basisveiligheid niet uit het oog. We zetten in op lichamelijke en psychische gezondheid door samen met de (para)medische disciplines een inschatting te maken van wat iemand (aan)kan. Zo krijgen we ook een goed beeld van de grenzen die aangegeven moeten worden om te voorkomen dat de fysieke of psychische integriteit in gevaar komt. Om te kunnen komen tot emotioneel welbevinden bij elke zorggebruiker is de juiste sfeer belangrijk. Iedereen in 't Weyerke draagt ertoe bij om deze te bevorderen en zorgt ervoor dat zorggebruikers zich gewaardeerd, gezien en goed in hun vel voelen. Er als zorgverlener zijn op cruciale momenten en individuele aandacht bieden, maakt het verschil.
Zorggebruikers hebben recht op privacy, een eigen plekje waar ze niet zomaar gestoord worden en ze zich veilig voelen. Voor (intieme) verzorgingssituaties is er een besloten sfeer zonder inkijk van derden. Seksualiteit, intimiteit en relaties zijn geen taboe in 't Weyerke. We streven naar een omgangscultuur waarin dit op een veilige en open manier bespreekbaar is zodat de zorggebruiker zijn weg hierin kan vinden.

Vanuit het geloof in het belang van zelfregie erkennen we ieders eigenheid. Jij bent jij en ik ben ik. En dat is prima zo. Zorggebruikers zijn niet kneedbaar tot een beeld waarvan anderen vinden dat het past. Door inspraak te faciliteren stimuleren we zelfbepaling, in de mate dat de zorggebruiker dit aankan. Dit kan gaan over grote, belangrijke keuzes of over de kleine, dagelijkse keuzes die kleur geven aan het leven. Vrijheid is een recht dat we enkel beperken als dat nodig is om de integriteit te garanderen.

3.2 Medewerkersgerichte waarden

Een goede basishouding is essentieel. Onvoorwaardelijkheid, verbinding, perspectief en professionaliteit zijn noodzakelijke medewerkersgerichte waarden om te kunnen komen tot een klimaat waarin gestreefd wordt naar een optimale levenskwaliteit voor alle zorggebruikers.

In 't Weyerke gaan we de uitdaging aan om elke zorggebruiker volledig te accepteren, inclusief het inacceptabele. Deze onvoorwaardelijkheid definieert de relatie met zorggebruikers. Ook mensen die gedrag stellen dat als moeilijk ervaren wordt, hebben het recht om graag gezien te worden. We zijn voorzichtig in het stellen van voorwaarden en laten ons niet leiden door het 'voor wat, hoort wat' principe. We spreken liever over wel of niet (aan)kunnen dan over wel of niet mogen.

De sleutel om dit te kunnen waarmaken is verbinding. Met een stevige dosis empathie slaagt de medewerker erin zich in te leven in de emotionele toestand van de zorggebruiker en zo beter te begrijpen hoe hij zich voelt. Medewerkers van 't Weyerke zijn bereid om de relatie aan te gaan en een ondersteunende en vertrouwensvolle band op te bouwen met de zorggebruiker.
Luisterbereidheid tonen door actief te luisteren naar de behoeften, zorgen en ervaringen van zorggebruikers, draagt bij tot een meer op maat gemaakte en persoonsgerichte ondersteuning. Het schept een sfeer van vertrouwen en samenwerking tussen zorgverlener en zorggebruiker.

Situaties in de zorg kunnen uitdagend, verwarrend of tijdrovend zijn. Het vraagt geduld om dan rustig, begripvol en tolerant te blijven. We verwachten dat zorgverleners respect hebben voor de individuele verschillen die er zijn op gebied van vermogen om informatie te begrijpen, beslissingen te nemen of fysieke taken uit te voeren. Naast dit geduld is er ook nood aan mildheid. We tonen vriendelijkheid, begrip en zorgzaamheid in de interacties met zorggebruikers, zelfs in situaties die uitdagend, ongemakkelijk of moeilijk zijn.

Deze elementen van verbinding zijn niet alleen van belang in de relatie met zorggebruikers maar ook in die van medewerkers onderling. In 't Weyerke sta je er niet alleen voor. Je maakt deel uit van een warme organisatie die in verbinding staat met de bredere samenleving.

We hechten belang aan perspectief en geloven in het proces. We vertrouwen erop dat de stappen en inspanningen die genomen worden in een zorgtraject zullen bijdragen tot verbetering, herstel of het bereiken van gezondheidsdoelen. We doorlopen het zorgproces met een positieve kijk en betrekken de zorggebruiker actief bij besluitvorming, behandeling en zelfregie. We geloven in mogelijkheden en richten ons op het erkennen en bevorderen van het potentieel van het individu. We gaan voor een positieve en hoopvolle benadering van zorgverlening en leggen hiervoor het nodige optimisme aan de dag: ongeacht de uitdagingen of problematiek waarmee zorggebruikers geconfronteerd worden, behouden we een positieve denkwijze en een constructieve, hoopgevende houding. Dankzij dit optimisme kunnen we onze inspanningen volhouden en volharden we in ons streven naar doelen die een optimale levenskwaliteit garanderen.

Professionaliteit in de zorg is van groot belang om kwalitatieve en passende ondersteuning te bieden. Deze deskundigheid bouw je op tijdens je studies en kan je verder ontwikkelen in 't Weyerke door ervaring op te doen, te leren van anderen en via bijscholing. Dit vraagt leergierigheid, de bereidheid en motivatie van medewerkers om voortdurend kennis op te doen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. In 't Weyerke staan we open voor nieuwe evoluties, methodieken, inzichten en kennis in de zorg. Een constructief kritische houding zorgt ervoor dat je kan nadenken over je eigen praktijk en openstaat voor feedback en voortdurend streeft naar verbetering. Ook een kritische houding t.o.v. van de algemene werking van de organisatie is van groot belang om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te waarborgen. Een deskundige medewerker legt de nodige discretie aan de dag in het omgaan met medische, sociale en persoonlijke gegevens van de zorggebruiker. Dit is van belang vanuit een juridisch kader (beroepsgeheim) maar is ook in onze dagelijkse communicatie op de werkvloer noodzakelijk.

Een professionele houding vergt flexibiliteit. Onverwachte gebeurtenissen verstoren de dagelijkse structuur en vragen om aandacht op momenten dat dit niet evident is. Hierdoor moet je je durven afvragen wat op welk moment het belangrijkste is. Regels en afspraken zijn nodig om orde te scheppen maar zonder de nodige flexibiliteit kunnen ze goede zorg in het gedrang brengen. Hier flexibel mee omgaan vraagt moed en vertrouwen van en in je collega's.